فونت استعداد

 

این فونت زیبا و رایگان در پنج وزن منتشر شده است و می‌تواند در عین مدرن بودن جایگزین خوبی برای فونت های رسمی و خشک قدیمی باشد.

ادامه و دانلود