معرفی و دانلود فونت استعداد


این فونت به صورت رایگان و در پنج وزن منتشر شده که می‌تونه در عین مدرن بودن جایگزین خوبی برای فونت های رسمی و خشک قدیمی باشه