پلن های اقساطی

دوره جامع آموزش تولید محتوا در شبکه های اجتماعی

پلن پایه
$

103 هزارتومان

دسترسی دائمی به آموزش ها
پشتیبانی کامل به مدت شش ماه
شرکت در دورهمی های حضوری
آزمون و گواهی پایان دوره
پرداخت قسط اول
پلن الماس
$

133 هزارتومان

دسترسی دائمی به آموزش ها
پشتیبانی کامل به مدت شش ماه
شرکت در دورهمی های حضوری
آزمون و گواهی پایان دوره
پرداخت قسط اول
پلن غیرحضوری
$

155 هزارتومان

دسترسی دائمی به آموزش ها
پشتیبانی کامل به مدت شش ماه
شرکت در دورهمی های حضوری
آزمون و گواهی دوره از دانشگاه تهران
پرداخت قسط اول
پلن طلایی
$

198 هزارتومان

دسترسی دائمی به آموزش ها
پشتیبانی کامل به مدت شش ماه
شرکت در دورهمی های حضوری
آزمون و گواهی دوره از دانشگاه تهران
پرداخت قسط اول