پلن پایه
$

103 هزارتومان

دسترسی دائمی به آموزش ها
پشتیبانی کامل به مدت شش ماه
شرکت در دورهمی های حضوری
آزمون و گواهی پایان دوره
پرداخت قسط اول
پلن الماس
$

ظرفیت تکمیل

دسترسی دائمی به آموزش ها
پشتیبانی کامل به مدت شش ماه
شرکت در دورهمی های حضوری
آزمون و گواهی پایان دوره
پلن غیرحضوری
$

155 هزارتومان

دسترسی دائمی به آموزش ها
پشتیبانی کامل به مدت شش ماه
شرکت در دورهمی های حضوری
آزمون و گواهی دوره از دانشگاه تهران
پرداخت قسط اول
پلن طلایی
$

ظرفیت تکمیل

دسترسی دائمی به آموزش ها
پشتیبانی کامل به مدت شش ماه
شرکت در دورهمی های حضوری
آزمون و گواهی دوره از دانشگاه تهران