فصل های یک ، دو ، سه
$

90 هزارتومان

دسترسی دائمی به آموزش ها
پشتیبانی کامل به مدت شش ماه
پنج جلسه آموزشی
ثبت نام
فصل چهارم
$

100 هزارتومان

دسترسی دائمی به آموزش ها
پشتیبانی کامل به مدت شش ماه
سه جلسه آموزشی
ثبت نام
فصل پنجم
$

90 هزارتومان

دسترسی دائمی به آموزش ها
پشتیبانی کامل به مدت شش ماه
هشت جلسه آموزشی
ثبت نام
فصل هفتم
$

110 هزارتومان

دسترسی دائمی به آموزش ها
پشتیبانی کامل به مدت شش ماه
چهار جلسه آموزشی
ثبت نام